مزایده ۳ هزار میلیارد تومانی اموال تملیکی تمدید شد


تهران – ایرنا – مزایده سراسری الکترونیکی شماره ۲۶۹ اموال منقول به دستور مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تا ۱۸ تیر ماه تمدید شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85160183/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF