مراسم امضاء قرارداد طراحی و ساخت تجهیزات خطوط بسته بندی واحد PP شرکت پتروشیمی دهلران

مراسم امضاء قرارداد بومی سازی طراحی و ساخت تجهیزات خطوط بسته بندی واحد پلی پروپیلن شرکت پتروشیمی دهلران، چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۲، در محل پارک علم و فناوری خراسان انجام شد.

منبع: https://www.isna.ir/photo/1402033120897/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF