مدیرعامل سازمان اموال تملیکی از ایرنا بازدید کرد


تهران- ایرنا- مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به مناسبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار با حضور در خبرگزاری جمهوری اسلامی از بخش‌های مختلف این سازمان خبری بازدید کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85197395/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری