متن کامل دستورالعمل جدید حمایت از سوت‌زنی وزارت اقتصاد منتشر شد

حفظ محرمانگی اطلاعات هویتی گزارشگران و در نظر گرفتن حمایت و تشویق برای افشاگران فساد در این دستورالعمل پیش بینی شده است. 

به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارشگران فساد اعم از هر شخص حقیقی یا حقوقی، کارکنان وزارت اقتصاد و دستگاه‌های تابعه و عموم مردم و تشکل‌های مردمی، می‌توانند اطلاعات مربوط به فساد را از طریق سامانه سوت زنی وزارت اقتصاد به آدرس MEDA.ir یا صندوق دریافت گزارش و اسناد به صورت فیزیکی ارائه دهند.

دستورالعمل حمایت از گزارشگری فساد (سوت زنی) و فرایند رسیدگی آن


منبع: https://www.irna.ir/news/84880837/%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%AA-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری