مبارزه علمی با قاچاق، در پیشبرد اهداف تاثیرگذار بوده است


تهران- ایرنا- رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با رویکرد علمی و پژوهشی توانستیم در مقابله با این پدیده، دستیابی به اهداف و روند کاهشی آن موفق عمل کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84974866/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری