ماهیانه حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه دولت سیزدهم بابت بدهی دولت قبل


تهران- ایرنا- دولت سیزدهم در سال جاری ماهیانه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان اقساط بدهی‌هایی را می‌پردازد که دولت قبل آن را وصول و خرج کرده؛ بدهی عظیمی که مجموع آن بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84859121/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری