ماهانه حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه دولت سیزدهم بابت بدهی دولت قبل

دولت سیزدهم ماهانه باید حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای سررسید اوراق فروخته‌شده در دولت قبل پرداخت کند و جمع هزینه‌ای که باید بابت این موضوع تا سال ۱۴۰۴ پرداخت شود، ۵۳۵ هزار میلیارد تومان است.

البته این فقط بدهی‌های مربوط به اوراق مالی نیست که به دولت آیت‌الله رئیسی رسیده، بلکه دولت گذشته صندوق توسعه ملی را هم تقریباً خالی کرده و منابع آن را در سال‌های اخیر خرج کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84859121/%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C

به گزارش ایرنا، سال ۱۴۰۱ باید ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق مالی و وام‌های خارجی از تعهدات دولت قبل پرداخت شود، در حالی که دولت سیزدهم ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر خواهد کرد؛ یعنی بیش از آنچه منتشر کند، تسویه می‌کند.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری