مالیات در برنامه هفتم؛ رسیدن سهم مالیات در بودجه جاری به ۸۰درصد تا ممنوعیت نرخ صفر مالیاتی


تهران- ایرنا- حوزه مالیاتی در برنامه هفتم توسعه حاوی نکات جدید و قابل توجهی است که می‌توان به «ممنوعیت نرخ صفر مالیاتی و وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی کاهش نرخ معافیت و اعطای اعتبار مالیاتی»، «۵۰۰ میلیون تومان؛ حداکثر بخشودگی اشخاص حقیقی» و «ممنوعیت طرح مباحث مالیاتی در قوانین متفرقه» اشاره کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85112578/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B8%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری