مالیات بر عادی سرمایه، بهبود رفاه و معیشت جامعه را در پی دارد


تهران- ایرنا- کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مالیات بر عایدی سرمایه باعث انضباط‌بخشی به رفتار مالی افراد و از همه مهمتر بهبود وضعیت رفاه و معیشت آحاد جامعه می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85084288/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری