ماجرای کسری بودجه ۷۹۴ هزار میلیارد تومانی دولت چیست؟/ تفسیر اشتباه از یک مسئله تخصصی


تهران- ایرنا- نقل قولی از معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه با عنوان کسری واقعی بودجه ۷۹۴ هزار میلیارد تومان دولت در سال ۱۴۰۱ مطرح شده است که این موضوع صحت ندارد، اما ماجرای این کسری بودجه چیست؟


منبع: https://www.irna.ir/news/85117986/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B7%DB%B9%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری