لبیک آیت الله رییسی به نامه کارگران/ حضور رییس جمهور در هفت تپه


دزفول- ایرنا- آیت الله رییسی با حضور در جمع کارگران شرکت هفت تپه به نامه جمعی از کارگران این شرکت که از رییس جمهور برای حضور در جمعشان دعوت کردند بودند، لبیک گفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85093950/%D9%84%D8%A8%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری