قربان‌زاده: عواید فروش از محل مولدسازی صرف هزینه جاری نمی‌شود


مشهد- ایرنا- رییس کل سازمان خصوصی سازی گفت: آن چه که از عواید فروش دارایی‌های غیرمنقول دولتی به دست می‌آید باید در طرح تملک دارایی سرمایه‌ای و طرحهای نیمه تمام عمرانی مصرف شود و نمی‌تواند صرف هزینه‌های جاری در کشور شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85040750/%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری