فروش ۴۰۳ میلیارد تومانی کالا در مزایده الکترونیکی اموال تملیکی

به گزارش ایرنا از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، در مزایده الکترونیکی سراسری شماره ۲۶۲ تعداد ۳۰ استان مشارکت داشته و بیش از ۱۳۲۷ گروه کالایی با قیمت پایه کارشناسی حدود هزار میلیارد تومان مطرح که رمزگشایی آن در حضور اعضای شورای فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی  انجام شد.

 در این مزایده سراسری الکترونیک  ۶۱۶ گروه کالا با قیمت پایه ۳۰۲ میلیارد تومان دارای پیشنهاد بوده که با ۳۳درصد رشد با قیمت پیشنهادی ۴۰۳ میلیارد تومان به فروش رسید و این مبالغ به خزانه کشور واریز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84943692/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری