فروش ۱۴۰۰ میلیاردتومانی کالاهای اموال تملیکی در ۶ مزایده الکترونیک

این مزایده‌ها در  هزار و ۵۰۶ گروه کالا برگزار شده است. در مزایده الکترونیک ۲۶۱ سازمان اموال تملیکی کشور ۳۰ استان مشارکت داشته و در اجرای آن سهیم بودند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84917187/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B6-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9

به گزارش ایرنا، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، امسال ۶ دوره مزایده الکترونیکی برگزار کرده است که در آن بیش از هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان کالا به فروش رفته که این مبالغ به‌حساب خزانه کشور واریز شده است.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری