فروش طلا و نقره در مزایده الکترونیکی استان تهران


تهران- ایرنا- سازمان اموال تملیکی در مزایده فوق العاده اموال منقول انبارهای تملیکی استان تهران، مقادیری طلا و نقره در معرض فروش قرار داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85103926/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری