فرش قرمز دولت سیزدهم برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم همواره سعی کرده با استفاده از ابزارهای حمایتی از بورس حمایت کند، گفت: رویکرد اساسی دولت، این است که تصمیمات به‌گونه‌ای اتخاذ شود تا ضمن حفظ قابلیت پیش‌بینی‌پذیری، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای صنایع و سرمایه‌گذاران فراهم شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85438000/%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری