فرارهای میلیاردی زیر تیغ سازمان مالیاتی


تهران- ایرنا- هوشمندسازی نظام مالیاتی منجر شده است تا فرارهای مالیاتی زیر تیغ سازمان مالیاتی قرار بگیرند و در این راستا شناسایی حساب‌های اجاره‌ای مشکوک، شناسایی شرکت‌های کاغذی، گزارش های فرار مالیاتی و راه اندازی سامانه سوت زنی از مهمترین اقدامات در این عرصه بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85040973/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%BA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری