فاصله تورمی دهک‌ها در آبان‌ماه افزایشی شد 

نزخ تورم دهک دهم در این بازه زمانی ۴۱.۷ درصد و برای دهک نخست ۵۰.۲ درصد نوسان داشت.

در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٣٢.٩ درصد برای دهک چهارم، پنجم و ششم تا ٣٦.٦ درصد برای دهک دهم است.

به گزارش ایرنا، مرکز آمار نرخ تورم دهک‌های درآمدی در آبان ۱۴۰۱ را منتشر کرد. نرخ تورم کل کشور در آبان ماه سال جاری برابر ۴۴ درصد بود.

براساس آخرین اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار، در آبان ماه فاصله تورمی دهک‌ها به ٨,٥ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٧.٩ واحد درصد) ۶ دهم واحد درصد افزایش داشته است.

فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل هفت دهم واحد درصد افزایش یافته است و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ۲ دهم واحد درصد افزایش داشته است.

فاصله تورمی دهک‌ها در آبان‌ماه افزایشی شد 


منبع: https://www.irna.ir/news/84954449/%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

همچنین محدوده تغییرات تورم ۱۲ ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٦٠.٥ درصد برای دهک هشتم تا ٦٤.٦ درصد برای دهک اول است.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری