غضنفری: بنگاه‌داری برای صندوق توسعه ملی «سم مهلک» است


 تهران- ایرنا- رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد: بنگاه‌داری برای صندوق توسعه ملی همانند «سم مهلک» است و صندوق‌های ثروت جهانی نیز بندرت در مسیر بنگاه‌داری حرکت می‌کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85177280/%D8%BA%D8%B6%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%84%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA