عیدی کارکنان و بازنشستگان دولت یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شد


تهران- ایرنا- میزان و ضوابط پرداخت پاداش پایان سال ۱۴۰۱ (عیدی) کارکنان و بازنشستگان دولت با تصویب هیات وزیران تعیین شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85020560/%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری