عضویت ناظر ایران در شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک المنافع


تهران – ایرنا – معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: پیرو اقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT)، نمایندگان مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران توانستند عضویت ناظر شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CHFIU) را کسب کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85141960/%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C