عرضه ۲۱۳ ملک در مزایده اموال تملیکی


تهران – ایرنا – سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد ۲۱۳ ملک تحت اختیار خود را از طریق مزایده سراسری و الکترونیکی شماره ۱۱۳۵ با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به فروش برساند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84987002/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DB%B2%DB%B1%DB%B3-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری