صدور ۸۱ هزار پروانه کسب الکترونیکی در چهار ماه/ سهم ۳۲ درصدی زنان در دریافت پروانه کسب


تهران- ایرنا- درگاه ملی مجوزها از صدور ۸۱ هزار و ۶۵۹ پروانه کسب الکترونیک در چهارماهه اول امسال در سراسر کشور خبر داد. 

منبع: https://www.irna.ir/news/85180787/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DB%B8%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%87%D9%85-%DB%B3%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C