صدور رأی برای عرضه ۳۰ هزار کولر سازمان اموال تملیکی با پیگیری وزیر اقتصاد


تهران- ایرنا- معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: پرونده‌ای در استان خوزستان شامل ۳۶ هزار دستگاه کولر و قطعات مطرح بود که به ظن قاچاق کشف شده و از سال ۱۳۹۷ در انبارها نگهداری می‌شد که با پیگیری‌های وزیر اقتصاد و با رأی قطعی در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85180397/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DB%B3%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C