صدور برگه مالیاتی برای ۶٣ هزار واحد خانه خالی


تهران – ایرنا – رییس سازمان امور مالیاتی کشور از صدور برگ مالیاتی برای ۶٣ هزار  واحد خانه خالی به ارزش ۱۴۰۰ میلیارد تومان خبر داد. 

منبع: https://www.irna.ir/news/85132672/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B6%D9%A3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C