شورای حقوقی سازمان اموال تملیکی راه‌اندازی می‌شود

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در پایان با این توضیح که سازمان در موارد حقوقی و قضایی در شرایطی مطلوب قرار دارد، تصریح کرد: راه‌اندازی شورای حقوقی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کمکی بزرگ و شایسته در راه تحقق شعار محوری سازمان (امین اموال دولت و حافظ حقوق ملت) است که می‌تواند در بسیاری امور راهگشا باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84910602/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

وی با بیان اینکه در این شورا از بهترین مسیرها برای احقاق حق بهره خواهیم برد، خاطرنشان کرد: افراد متنفذ و خبره از دستگاه‌های قضایی و نظارتی در این شورا حضور خواهند یافت تا با وحدت رویه بهترین دفاعیه‌ها را برای استیفای حقوق مردم و دولت انجام دهیم.

به گزارش ایرنا از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سید عبدالمجید اجتهادی اظهار داشت: در صدد هستیم برای حفاظت و صیانت از حقوق مردم، دولت و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، شورای حقوقی سازمان را تشکیل داده و راه‌اندازی کنیم.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری