شناسایی و مبارزه با فرارهای مالیاتی/ معافیت‌های مالیاتی افسارگسیخته ساماندهی شود


تهران- ایرنا- سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: این سازمان در دولت سیزدهم با تاکید بر مالیات ستانی عادلانه به تشکیل و تقویت ادارات برای مبارزه با فرار مالیاتی در ادارات مالیاتی سراسر کشور اقدام کرد تا فرارهای مالیاتی را شناسایی کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85123701/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B3%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری