شفافیت و اطلاع‌رسانی گام نخست مبارزه با فساد است


تهران- ایرنا- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، شفافیت و اطلاع‌رسانی را گام نخست مبارزه با فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و به تبع آن حمایت از تولید دانست و بازنمایی اقدامات ضد فساد و مقابله با فرار مالیاتی و اقتصاد پنهان و غیررسمی را عامل مهمی جهت فسادستیزی در راستای شفافیت و عدالت مالیاتی برشمرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85078834/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری