شرکت ملی نفت بدهکارترین و داراترین شرکت دولتی اصلی در سال ۱۴۰۰


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: شرکت ملی نفت ایران با ۱۶۸۳ هزار میلیارد تومان بدهی و ۱۹۴۳ هزار میلیارد تومان دارایی، بیشترین بدهکاری و دارایی را در بین شرکت‌های دولتی اصلی و مادرتخصصی در سال ۱۴۰۰ بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85126936/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری