شرکت جوانان در برنامه شبیه‌سازی آنها را در عرصه سیاستگذاری پخته‌تر می‌کند


تهران – ایرنا – وزیر اقتصاد و دارایی گفت: برگزاری رویدادهایی مانند شبیه‌سازی یا مثلا تئاترهای سیاستی، بسیار کمک می‌کند که جوانان و به ویژه در تحصیلات تکمیلی بتوانند به شدت و به سرعت پس از این تمرینات،  بالغ و غنی شوند و در مورد سیاستگذاری باتجربه و پخته اظهارنظر کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85176296/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%B1