شبکه بانکی برای مشارکت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری خوزستان کنسرسیوم تشکیل دهد


اهواز- ایرنا- رییس کمیسیون بازار، پول و سرمایه اتاق بازرگانی اهواز گفت: به‌منظور اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی خوزستان، تشکیل کنسرسیوم‌هایی از شبکه بانکی با هدف تامین مالی، ضروری است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85235957/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%85

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری