سود خالص بانک‌های دولتی به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسید


تهران- ایرنا- وزیر اقتصاد گفت: در سال ۱۴۰۱ به جز بانک سپه تمام بانک‌های دولتی از حالت زیان‌دهی خارج شدند و سود خالص بانک‌های دولتی به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85208168/%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B7%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری