سه برابر شدن کسری بودجه آمریکا در کمتر از یک سال


تهران- ایرنا- کسری بودجه آمریکا در کمتر از یک سال تقریباً سه برابر شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85170494/%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84