سهم لوکس نشینان و سواران از مالیات در سال ۱۴۰۲


تهران- ایرنا- نظام مالیاتی در دولت سیزدهم با تاکید بر مالیات ستانی عادلانه با اهتمام جدی به دنبال دریافت مالیات از لوکس سواران و لوکس نشینان است در همین راستا با همکاری نهادهای متولی درصدد است تا سهم مالیات این قشر مانند سایر مودیان، پرداخت شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85419942/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری