سهم دولت در تأمین ۶۳۰ دستگاه واگن مترو از چین تامین شده است


تهران- ایرنا- سازمان برنامه و بودجه برای تأمین ۶۳۰ دستگاه واگن مترو از چین در قالب قرارداد فاینانس، کل مبلغ پیش‌پرداخت (۱۵ درصد) این قرارداد از محل منابع به مبلغ ۳.۶ هزار میلیارد تومان را پرداخت کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85118864/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%DB%B6%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری