سند نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید تا ۱۵ اردیبهشت راهی دولت می‌شود


تهران- ایرنا- رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه گفت: بعد از ارائه نسخه اولیه نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید در آخرین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با نظر رئیس‌جمهور سند بعد از تایید کمیته علمی تا ۱۵ اردیبهشت در جلسه هیات دولت مطرح خواهد شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85446181/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری