سرپرست سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها منصوب شد


تهران- ایرنا- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حکمی «علی عسگری» به سمت سرپرست سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها منصوب شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85171663/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF