سرانه مالیات مقطوع مودیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ چقدر است؟

بررسی سرانه مقطوع مودیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ برای عملکرد سال‌های ۱۳۰۰-۱۴۰۱ نشان می‌دهد که میانگین مالیات مقطوع پزشکان و دندان‌پزشکان حدود ۳۵ میلیون تومان بوده است.

سرانه مالیات مقطوع مودیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ چقدر است؟

سرانه مالیات مقطوع مودیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ چقدر است؟

طی سال ۱۳۹۹ میزان مالیات ابرازی یک میلیون و ۳۴۶ هزار و ۵۵۴ تومان بوده که این میزان در سال ۱۴۰۰ به دو میلیون و ۶۲۷ هزار و ۴۹۷ تومان رسیده است. همچنین متوسط مالیات ابرازی در سال ۱۴۰۱ معادل پنج میلیون و ۸۵۸ هزار و ۷۶۵ تومان بوده است.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402040704547/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%B7%D9%88%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

متوسط مالیات ابرازی

براین اساس، تعداد مودیانی که در سال ۱۴۰۱ نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام کرده‌اند یک میلیون و ۴۶ هزار و ۸۳۲ نفر بوده‌اند و همچنین سه میلیون و ۴۴۳ هزار و ۵۵۳ مودی نسبت به تکمیل فرم تبصره ۱۰۰ اقدام کردند.

سرانه مالیات مقطوع مودیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ چقدر است؟

به گزارش ایسنا، نمودار مقایسه‌ای تعداد تکمیل فرم تبصره ۱۰۰ به تسلیم اظهارنامه نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ معادل یک میلیون و ۳۰۱ هزار و ۳۱۵ مودی نسبت به تسلیم اظهارنامه، سه میلیون و ۸۸۸ هزار و ۳۳۲ مودی نسبت به تکمیل فرم تبصره ۱۰۰ اقدام کردند.