سبک جدید برنامه‌نویسی در مجلس: کاهش ۳هزار همت درآمدها و افزایش ۱۶هزار همت هزینه‌های دولت


تهران- ایرنا- کمیسیون تلفیق مجلس در مصوباتی خارج از قاعده، بالغ بر ۱۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان (۱۶هزار همت) به هزینه های برنامه افزوده و ۳۰۰۰ همت هم از درآمدهای آن کاسته و بدین ترتیب حدود ۲۰هزار همت کسری به آن تحمیل کرده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85228700/%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B3%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری