سامانه نظارت بر عملکرد مولدسازی به‌زودی رونمایی می‌شود


تهران- ایرنا- مشاور رییس سازمان خصوصی سازی از طراحی و رونمایی سامانه‌ای برای رصد فعالیت هیات مولدسازی در همه مراحل برای ناظران به عنوان نمایندگان قوای سه‌گانه خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85231843/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری