ساماندهی و تجهیز انبارهای اموال تملیکی در دولت سیزدهم


تهران- ایرنا- مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: در ۲ سال دولت سیزدهم انبارهای اموال تملیکی ساماندهی و تجهیز و تعدادی انبار خریداری شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85214814/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری