سازوکار سامانه مودیان برای ساده‌تر شدن تمکین مالیاتی تامین شده است


تهران- ایرنا- رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه سامانه مودیان موجب تسهیل بسیاری از فرآیندها در حوزه مالیات‌ستانی خواهد شد، گفت: ساز و کار این سامانه برای ساده‌تر شدن تمکین مالیاتی تامین شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85233712/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%85%DA%A9%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری