سازوکار افزایش جذابیت سرمایه­‌گذاری از طریق بورس

مدیرعامل بورس تهران، پیش‌بینی‌پذیر بودن و تسهیل فضای کسب‌و کار با هدف افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد را یکی از مهمترین عوامل تحقق شعار سال برشمرد و تاکید کرد: جذب سرمایه خارجی و تأمین مالی بنگاه‌ها از این مجرا بسیار حائز اهمیت است که باید در اولویت سیاست‌های اقتصادی حکمرانی صحیح قرار گیرد.

مدیرعامل بورس تهران، اعتماد عمومی را پیش شرط مشارکت مردمی عنوان و اظهار کرد: اعتماد عمومی اهمیت به‌سزایی در شکل‌گیری سرمایه اجتماعی به عنوان پیش‌شرط این مشارکت دارد. اعتمادسازی نیز از مسیر ثبات در برنامه ها و همچنین اتخاذ سیاست هایی که جذابیت کسب و کارها و بنگاه‌ها را به دنبال داشته باشد محقق خواهد شد. نتیجه اعتمادسازی در بازار سرمایه، رونق بازار ثانویه بوده و رونق بازار ثانویه، تقویت بازار اولیه و هدایت درست منابع و سرمایه های مردمی به سمت تولید را به همراه خواهد داشت.

راهبردهای مهم بورس تهران

به گزارش ایسنا، محمود گودرزی گفت: ﺑﯽﺷـﮏ ﻧﻤﺎد و راﻫﮑﺎر اﺻـﻠﯽ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ آﺣﺎد ﻣﺮدم در اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﺸـﻮر، ﺑﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳـﺖ. ﺑﻮرس‌ﻫﺎی اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ پذیرش ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ درﯾﭽﻪای ﺑﺮای ﺣﻀـﻮر ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﮔﺸـﺎﯾﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴـﯿﺮی ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ و تقویت سرمایه در گردش ﺷـــﺮﮐـﺖﻫـﺎی ﯾـﺎدﺷـــﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﭘﺲاﻧـﺪازﻫـﺎی ﺧﺮد و ﺗﺒـﺪﯾـﻞ آن ﺑﻪ ﺳـــﺮﻣـﺎﯾـﻪﻫـﺎی ﮐﻼن و ﻣﻮﻟـﺪ خواهند شد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1403011607456/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3

وی در تشریح سازوکار افزایش جذابیت سرمایه گذاری از طریق بازار سرمایه گفت: با ایجاد و اجرای قوانین حامی این بازار مانند قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای غیرمولد و موازی، بازار سرمایه می‌تواند به تخصیص بهینه منابع در مسیر تولید کمک شایانی کند. همچنین با توجه به بهره مندی از مزیت اقتصادی کشور در دسترسی به منابع انرژی ضروری است با ایجاد شرایط اطمینان بخش چون آیین مندی(فرموله ساختن) هزینه های تأمین خوراک و حامل های انرژی برای صنایع به صورت بلندمدت، به هر چه پیش‌بینی‌پذیرتر شدن هزینه‌های تولید کمک کرد.

گودرزی به برنامه‌ریزی بورس تهران برای افزایش مشارکت مردم در تامین مالی اشاره کرد و گفت: در پیش گرفتن برنامه‌های جامع در حوزه شفافیت و ارتقای حاکمیت شرکتی در ناشران، ترویج بیش از پیش فرهنگ سرمایه‌گذاری و سواد مالی و تبیین ابزارهای بازار سرمایه از اهم راهبردهای کلان بورس تهران خواهد بود.

مدیرعامل بورس تهران ضمن تشریح سازوکار افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری از طریق بازار سرمایه بیان کرد: بازار سرمایه کاراترین، قابل اطمینان‌ترین و اثربخش ترین مسیر مشارکت مردم در تحقق شعار سال ۱۴۰۳ است.

اعتماد عمومی، پیش‌شرط مشارکت مردمی

سخنگوی بورس تهران ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را نیازمند ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮک و ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ دانست و اضافه کرد: این بازار توانسته با طراحی ابزارهای متنوع و بدیع، پاسخگوی نیاز صنایع و مشارکت مردمی در جهت تامین مالی بنگاه ها و بخش حقیقی اقتصاد باشد که نمونه بارز آن استفاده از ظرفیت شرکت های سهامی عام پروژه در سال قبل برای اجرای پروژه‌های سودآور ملی بود و اکنون با توجه به شعار سال انتظار می رود سیاستگذار کلان اقتصادی با پاسخ به دغدغه های اصلی بخش حقیقی اقتصاد و اعتماد آفرینی، زمینه حضور آحاد مردم را برای تحقق شعار سال فراهم سازد.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری