سازمان مالیاتی در مسیر هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرایندها


تهران- ایرنا- رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: رویکرد این سازمان، الکترونیکی کردن فرایندها، هوشمندسازی تمامی خدمات سازمان برای مودیان و کاهش مراجعات حضوری آنها به ادارات کل امور مالیاتی است و تمام همکاران با تلاش شبانه‌روزی در پی محقق کردن این موضوع هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84986801/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری