رییس سازمان برنامه: آورده استان‌ها باید به همان مناطق برگردد


کرمان – ایرنا – معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: آورده استان‌ها باید به همان دیار برگردد تا به پیشرفت منطقه کمک کند، ما هم در سیاست گذاری‌های پولی بر آن تاکید می کنیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85372851/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری