رکورددار رشد نقدینگی کیست؟


تهران – ایرنا – در بین رؤسای بانک مرکزی در دو دهه اخیر، ضعیف‌ترین عملکرد در کنترل رشد نقدینگی را عبدالناصر همتی داشته؛ اما وی اکنون نسبت به افزایش چند دهم درصدی رشد نقدینگی در آذرماه ۱۴۰۲ ابراز نگرانی می‌کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85349782/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری