روایت جعلی بانیان «دهه از دست رفته» از مدیریت ویرانگر دولت گذشته


تهران- ایرنا- بانیان دهه از دست رفته اقتصاد ایران با تکیه بر آمارهای مقطعی می‌کوشند تا روایتی نادرست از آنچه در این دهه بر اقتصاد ایران و در نتیجه بر معیشت مردم گذشت ارائه دهند؛ اینکه دولت سیزدهم گزارش عملکرد را از نقطه عزیمت آغاز و مردم را آگاه کند که چه بحران‌هایی را پشت سر گذاشته به مذاقشان خوش نمی‌آید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85439523/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری