رفع انحصار در استفاده از تجهیزات پزشکی

بر اساس این گزارش، با توجه به موافقت دستگاه مرتبط یعنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشست کمیته تخصصی هیات مقررات‌زدایی، این تصمیم در نشست هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب وکار مصوب خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84857212/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C

 این محدودیت بر مبنای سطح‌بندی توزیع تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای مندرج در ضوابط و قواعد بازنگری سند نقشه راه درمان کشور تا سال 1404 (ضوابط محاسبه و توزیع تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای) ایجاد شده بود.

 با توجه به سطح بندی، به ازاء هر ۳۵۰ هزار نفر جمعیت یک دستگاه به مراکز تخصصی رادیولوژی دهان، فک و صورت تعلق می‌گرفت، و تعداد زیادی متقاضی این دستگاه از سال 1397 موفق به گرفتن موافقت اصولی دستگاه CBCT نشده بودند.

به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در راستای اجرای تکالیف قانونی دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع مقرراتی مخل محیط کسب و کار، کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی در نشست خود نسبت به حذف محدودیت ایجاد شده در بهره‌برداری از دستگاه CBCT در مراکز تخصصی رادیولوژی دهان، فک و صورت اقدام کرد.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری