رشد ۹ میلیون نفری جمعیت زیر خط فقر از سال ۹۲ تا ۹۸

به گزارش ایرنا، آمارهای رسمی نشان می‌دهد گستره و شدت فقر در دولت روحانی به شدت افزایش یافت. در حالی که در ابتدای دولت یازدهم ۲۲.۸ درصد از جامعه زیر خط فقر زندگی می‌کردند طبق آخرین آمار وزارت تعاون، در سال ۱۳۹۸ این رقم به ۳۲ درصد رسید یعنی بیش از ۹ واحد درصد بر جمعیت زیر خط فقر افزوده شد.

در سال ۱۳۹۲  حدود ۱۷.۶ میلیون نفر از مردم زیر خط فقر بودند اما در سال ۱۳۹۶ به ۲۶.۶ میلیون نفر رسید یعنی ۹ میلیون نفر در دولت روحانی زیر خط فقر رفتند.شاخص ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸
نرخ سرشمار فقر (درصد) ۲۲.۸ ۲۱ ۲۰.۱ ۲۱.۲ ۲۲ ۲۶ ۳۲
خط فقر (سرانه – میلیون تومان) ۰.۳۳ ۰.۳۶ ۰.۴ ۰.۴۵ ۰.۵۱ ۰.۶۵ ۰.۹۱
جمعیت زیر خط فقر (میلیون نفر) ۱۷.۶ ۱۶.۴ ۱۵.۹ ۱۶.۹ ۱۷.۸ ۲۱.۴ ۲۶.۶


منبع: https://www.irna.ir/news/84857661/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B2-%D8%AA%D8%A7-%DB%B9%DB%B8

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری