رشد ۹ برابری قیمت زمین در ساختمان‌های شروع شده در دولت روحانی

آمار مزبور مبین برآورد ارزش یک مترمربع زمین ساختمان‌های شروع‌شده در مناطق شهری کشور می‌باشد. ارزش زمین عبارت است از ارزش زمین ساختمان به قیمت روز در دوره مورد بررسی.


منبع: https://www.irna.ir/news/84860097/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C

در دولت گذشته، قیمت زمین برای اولین بار فقط در یک سال (در سال ۱۳۹۹) بیش از ۲ برابر شد، پدیده‌ای که در هیچ سال دیگری رخ نداده بود.

به گزارش ایرنا، بر اساس گزارش اداره کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، قیمت زمین در ساختمان‌های شروع‌شده در تهران در دولت گذشته بیش از ۹ برابر شد.

قیمت هر مترمربع زمین ساختمان‌های شروع‌شده در تهران در سال ۱۳۹۱ چهار میلیون و ۹۸۴ هزار تومان بود اما در سال ۱۳۹۹ به ۴۵ میلیون و ۹۲۷ هزار تومان رسید. این در حالی است که در ۸ سال دولت‌های نهم و دهم قیمت زمین در تهران ۵ برابر شده بود.

بر اساس گزارش اداره کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، قیمت زمین در ساختمان‌های شروع‌شده در مناطق شهری کشور در دولت گذشته ۷.۵ برابر شد.

قیمت هر مترمربع زمین ساختمان‌های شروع‌شده در مناطق شهری کشور در سال ۱۳۹۱ یک میلیون و ۱۳۱ هزار تومان بود اما در سال ۱۳۹۹ به ۸ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسید.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری